Улаанбаатар
хотод зориулсан
урт хугацааны шийдэл


Монголын хийн сүлжээ нь Монгол Улсын
нийслэл Улаанбаатар хот болон түүний гадна
дүүргүүдэд байгалийн хий дамжуулах хоолойн
дэд бүтцийг бий болгоно. Орчин үеийн эрчим
хүчний дэд бүтцийн өөрчлөлтийн хүчийг нийслэл
хотын агаарыг цэвэр агаарт гаргаж, цэвэр эрчим
хүч, дулаан байшин, цэвэр хоол хийх боломжоор
хангахын төлөө ажиллаж байна. Бидний санаачлага
бол “Урт хугацааны баттай шийдэл" юм.

Улаанбаатар хотод зориулсан урт хугацааны шийдэл


Монголын хийн сүлжээ нь Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот болон түүний гадна дүүргүүдэд байгалийн хий дамжуулах хоолойн дэд бүтцийг бий болгоно. Орчин үеийн эрчим хүчний дэд бүтцийн өөрчлөлтийн хүчийг нийслэл хотын агаарыг цэвэр агаарт гаргаж, цэвэр эрчим хүч, дулаан байшин, цэвэр хоол хийх боломжоор хангахын төлөө ажиллаж байна. Бидний санаачлага бол “Урт хугацааны баттай шийдэл" юм.

Бидний урт
хугацааны шийдлийн
гол онцлог


Манай төлөвлөгөө хамрах цар хүрээ, зорилгын хувьд
том зорилготой. Бидний санаачилгын зорилго нь Монгол
улс нөөц боломжоо бүрэн ашиглаж , сайн сайхан нийгмийг
цогцлоон, нийгмийн тэгш байдлыг хангаж, бүх ард түмнийхээ
амьдралын чанарыг сайжруулж, тэднийг дэмжихэд оршино.

Бидний урт хугацааны шийдлийн гол онцлог


Манай төлөвлөгөө хамрах цар хүрээ, зорилгын хувьд том зорилготой. Бидний санаачилгын зорилго нь Монгол улс нөөц боломжоо бүрэн ашиглаж, сайн сайхан нийгмийг цогцлоон, нийгмийн тэгш байдлыг хангаж, бүх ард түмнийхээ амьдралын чанарыг сайжруулж, тэднийг дэмжихэд оршино.

Хотын 1.5 сая хүн амд ашиг тустай

300+ шинэ ажлын байр бий болно

Жилд хамгийн багадаа 20,000 холболт

250 сая евро +бүхий шинэ дэд бүтэц


Aгаарын бохирдол мэдэгдэхүйц буурна


Бидний төлөвлөгөө бол дэд бүтэц ашиглан агаарын бохирдлыг бууруулах. Орчин үеийн хийн хоолой нь хамгийн аюулгүй, хамгийн найдвартай бөгөөд бидний өдөр тутамд ашиглах эрчим хүчний бусад нөөцтэй харьцуулахад байгалд ээлтэй. Бид ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө өнөөдөр шаардлагатай алхмуудыг авч хэрэгжүүлж байна.

Хамгийн сүүлийн үеийн технологи


Бидний төлөвлөгөө нь эрчим хүчний салбар дахь хамгийн сүүлийн үеийн, шинэлэг технологийг ашиглах. Ухаалаг инновацийг дэмжиж, технологийн хөгжлийг дагана.

Хүргэлт


Бидний төлөвлөгөө хэрэгжих боломжтой. Төлөвлөгөөг чанарын өндөр түвшний мэдээлэл, өгөгдөл дээр суурилж боловсруулсан. Бүс бүрт зориулж гүйцэтгэх ажлыг төлөвлөсөн ба үйл ажиллагаа, зорилт, цагийн хуваарь нь тодорхой байна. Дотоодын түншүүд, гүйцэтгэгч гэрээт компаниудтай ажиллана. Боловсрол, мэдлэг, чадварыг сайжруулах хөтөлбөр явагдаж эхэлсэн.

Илүү олон хүнд ашиг тустай


Бидний төлөвлөгөө бол байгалийн хийн ашиг тусыг хүртэх боломжоор илүү олон хүнийг аль болох хурдан хангах. Сүлжээнд холбогдоогүй өрхүүдэд хүрч ажиллах хөтөлбөрийн хүрээнд төв хадгалах сав бүхий жижиг микро хийн сүлжээг бий болгох.

Хямд хий


Бидний төлөвлөгөө хэрэглэгчдийн төлдөг хийн үнийг хямдруулна. Эрчим хүчний нийлүүлэлт тодорхой байх ба зах зээлд нийцсэн үнэтэй байна. Шатах малтмалын өндөр зардлын эсрэг тэмцэхийн тулд байгалийн хийг ашиглана. Орлого багатай өрхүүдийг хямд эрчим хүчээр хангана. Эрчин хүчний зардлыг бууруулж бизнесүүдийн нуруун дээрх ачаанаас хөнгөлнө.

Тогтвортой өсөлт


Бидний төлөвлөгөө тогтвортой хөгжлийг хангаж, ажлын байр бий болгоно. Сүлжээнд хөрөнгө оруулахаар олон улсын томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт татах. Сүлжээг хөгжүүлэх ажилд 53 хүнийг үндсэн ажилтнаар, 300 гаруй хүн барилгын ажлын байраар хангагдана. Орон нутгийн бизнесүүдийн өрсөлдөх чадвар болон хөрөнгө оруулах чадвар нь нэмэгдэнэ. Үйлдвэртээ байгалийн хий ашиглан үйл ажиллагаагаа шинэчлэх боломжийг бизнесүүдэд олгоно. Хийгээр ажилладаг цахилгаан станцын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах.

Aгаарын бохирдол мэдэгдэхүйц буурна


Бидний төлөвлөгөө бол дэд бүтэц ашиглан агаарын бохирдлыг бууруулах. Орчин үеийн хийн хоолой нь хамгийн аюулгүй, хамгийн найдвартай бөгөөд бидний өдөр тутамд ашиглах эрчим хүчний бусад нөөцтэй харьцуулахад байгалд ээлтэй. Бид ирээдүй хойч үеийнхээ төлөө өнөөдөр шаардлагатай алхмуудыг авч хэрэгжүүлж байна.

Хамгийн сүүлийн үеийн технологи


Бидний төлөвлөгөө нь эрчим хүчний салбар дахь хамгийн сүүлийн үеийн, шинэлэг технологийг ашиглах. Ухаалаг инновацийг дэмжиж, технологийн хөгжлийг дагана.

Хүргэлт


Бидний төлөвлөгөө хэрэгжих боломжтой. Төлөвлөгөөг чанарын өндөр түвшний мэдээлэл, өгөгдөл дээр суурилж боловсруулсан. Бүс бүрт зориулж гүйцэтгэх ажлыг төлөвлөсөн ба үйл ажиллагаа, зорилт, цагийн хуваарь нь тодорхой байна. Дотоодын түншүүд, гүйцэтгэгч гэрээт компаниудтай ажиллана. Боловсрол, мэдлэг, чадварыг сайжруулах хөтөлбөр явагдаж эхэлсэн.

Илүү олон хүнд ашиг тустай


Бидний төлөвлөгөө бол байгалийн хийн ашиг тусыг хүртэх боломжоор илүү олон хүнийг аль болох хурдан хангах. Сүлжээнд холбогдоогүй өрхүүдэд хүрч ажиллах хөтөлбөрийн хүрээнд төв хадгалах сав бүхий жижиг микро хийн сүлжээг бий болгох.

Хямд хий


Бидний төлөвлөгөө хэрэглэгчдийн төлдөг хийн үнийг хямдруулна. Эрчим хүчний нийлүүлэлт тодорхой байх ба зах зээлд нийцсэн үнэтэй байна. Шатах малтмалын өндөр зардлын эсрэг тэмцэхийн тулд байгалийн хийг ашиглана. Орлого багатай өрхүүдийг хямд эрчим хүчээр хангана. Эрчин хүчний зардлыг бууруулж бизнесүүдийн нуруун дээрх ачаанаас хөнгөлнө.

Тогтвортой өсөлт


Бидний төлөвлөгөө тогтвортой хөгжлийг хангаж, ажлын байр бий болгоно. Сүлжээнд хөрөнгө оруулахаар олон улсын томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт татах. Сүлжээг хөгжүүлэх ажилд 53 хүнийг үндсэн ажилтнаар, 300 гаруй хүн барилгын ажлын байраар хангагдана. Орон нутгийн бизнесүүдийн өрсөлдөх чадвар болон хөрөнгө оруулах чадвар нь нэмэгдэнэ. Үйлдвэртээ байгалийн хий ашиглан үйл ажиллагаагаа шинэчлэх боломжийг бизнесүүдэд олгоно. Хийгээр ажилладаг цахилгаан станцын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах.

Байгалийн хий:
элбэг, найдвартай,
өндөр үр ашигтай


Бидний төлөвлөгөө тогтвортой хөгжлийг хангаж, ажлын
байр бий болгоно. Сүлжээнд хөрөнгө оруулахаар олон улсын
томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт татах. Сүлжээг
хөгжүүлэх ажилд 53 хүнийг үндсэн ажилтнаар, 300 гаруй хүн
барилгын ажлын байраар хангагдана. Орон нутгийн бизнесүүдийн
өрсөлдөх чадвар болон хөрөнгө оруулах чадвар нь нэмэгдэнэ. Үйлдвэртээ
байгалийн хий ашиглан үйл ажиллагаагаа шинэчлэх боломжийг
бизнесүүдэд олгоно. Хийгээр ажилладаг цахилгаан станцын санхүүгийн
тогтвортой байдлыг хангах.


Байгалийн хий: элбэг, найдвартай, өндөр үр ашигтай


Бидний төлөвлөгөө тогтвортой хөгжлийг хангаж, ажлын байр бий болгоно. Сүлжээнд хөрөнгө оруулахаар олон улсын томоохон хэмжээний хөрөнгө оруулалт татах. Сүлжээг хөгжүүлэх ажилд 53 хүнийг үндсэн ажилтнаар, 300 гаруй хүн барилгын ажлын байраар хангагдана. Орон нутгийн бизнесүүдийн өрсөлдөх чадвар болон хөрөнгө оруулах чадвар нь нэмэгдэнэ. Үйлдвэртээ байгалийн хий ашиглан үйл ажиллагаагаа шинэчлэх боломжийг бизнесүүдэд олгоно. Хийгээр ажилладаг цахилгаан станцын санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах.


Бидэнтэй холбоо барих

 

Энэхүү вэбсайт нь Улаанбаатар хотын хийн сүлжээг хуваарилах системийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахад тусална гэж найдаж байна. Энд та систем яагаад хэрэгтэй байгаа, хэрхэн яаж бүтээгдсэн тухай мэдээллийг олж авах болно. Хэрэв танд асуулт эсвэл сэтгэгдэл байвал бидэнтэй шууд имэйлээр холбоо барьж болно.

contact@mgn.mn

Бидэнтэй холбоо барих

 

Энэхүү вэбсайт нь Улаанбаатар хотын хийн сүлжээг хуваарилах системийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахад тусална гэж найдаж байна. Энд та систем яагаад хэрэгтэй байгаа, хэрхэн яаж бүтээгдсэн тухай мэдээллийг олж авах болно. Хэрэв танд асуулт эсвэл сэтгэгдэл байвал бидэнтэй шууд имэйлээр холбоо барьж болно.

contact@mgn.mn

how to write an english research paper essaywriter how to write email military precision

Essay writing activities for high school students reddit essay writing service if you were writing an ajax call what would be a better service to use on ui